โปรแกรมส่งขอใบอณุญาติหน่วยงานต่างๆ (Restricted goods permit)