J&T SOFT

มุ่งเน้นในการพัฒนาโปรแกรม Paperless
เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

มุ่งเน้นในการพัฒนาโปรแกรม Paperless
เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

มุ่งเน้นในการพัฒนาโปรแกรม Paperless
เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท เจ แอนด์ ที ซอฟท์ จำกัด ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานกรมศุลกากร

บริษัท เจ แอนด์ ที ซอฟท์ จำกัด

ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานกรมศุลกากร

​โปรแกรมพิธีการศุลกากรขาเข้า (Import Paperless)​
โปรแกรมพิธีการศุลกากรขาออก (Export Paperless)
โปรแกรมใบกำกับการขนย้าย (Goods Control)
โปรแกรมกำกับการทำงานชิปปิ้ง (Job Control Shipping)
โปรแกรม คาร์เมนีเฟส (CMAN)
โปรแกรมส่งขอใบอณุญาติหน่วยงานต่างๆ (Restricted goods permit)
โปรแกรมส่งใบขน ถ่ายลำ/ผ่านแดน (Transhipment / Transit )
โปรแกรมซื้อประกันภัย online สำหรับพิธีการ และ คุ้มครองจริง ( E insurance)

โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า (IMP)

ปัจจุบัน โปรแกรมการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ด้านขาเข้า (E-import) มีการบังคับใช้แล้วเกือบ 100% ยังเหลือใบขนสินค้าเพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สะดวกในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้ผู้ประกอบการ หรือ ตัวแทนออกของลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเติม

โปรแกรม คาร์เมนีเฟส (CMAN)

เพิ่มเติม

โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก (EXP)

จากการที่กรมศุลกากรได้นำระบบ E-export มาใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลดขั้นตอนการพบปะเจ้าหน้าที่ เหลือเพียงขั้นตอนเดียวคือ การจัดทำใบกำกับการขนย้าย (e-container) ทำให้เราพัฒนาตัว software ขึ้นมาเพื่อใช้จัดการให้ง่ายขึ้น

เพิ่มเติม

โปรแกรมส่งขอใบอณุญาติหน่วยงานต่างๆ (Restricted goods permit)

เพิ่มเติม

โปรแกรมใบกำกับการขนย้ายสินค้า (ECN)

โปรเเกรมใบกำกับการขนย้าย (E-container) เป็นโปรเเกรมสำหรับทำใบกำกับตู้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง FCL เเละ LCL เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ - ตัวเเทนออกของ - ผู้รับผิดชอบการบรรจุ(ท่าเรื่อ) ที่มีความพร้อมในการให้บริการด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้งานได้ทุกช่องทางในการส่งออก

เพิ่มเติม

โปรแกรมซื้อประกันภัย online สำหรับพิธีการ และ คุ้มครองจริง ( E insurance)

เพิ่มเติม

ข่าวสารกรมศุลกากร