โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก

Declaration หน้าใบขนขาออก

เช่นเดียวกันกับขาเข้าเมื่อลูกค้าทำในส่วนของ Invoice เรียบร้อย ก็จะต้องนำ Invoice นั้นมาใส่ในหน้าใบขนเพื่อทำการสร้างใบนสินค้าขาเข้าหรือใบขนขาออก จากนั้นกรอกรายละเอียดเพิ่มเกติมเช่น ชื่อยานพาหนะ , สถานที่ตรวจหล่อย , ท่ารับบรรทุก ฯ